De voorliggende Begroting 2018 is qua opzet grotendeels gelijk aan de opzet van de Begroting 2017. Er zijn drie wijzigingen doorgevoerd:

 • De begroting is anders dan voorgaande jaren gekoppeld aan wie we zijn. ‘meewerkend boxtel’ is meer dan een slogan: het is de manier waarop wij met inwoners, ondernemers en instellingen, willen werken aan onze kernen. Samen maken we Boxtel en samen werken we mee om er morgen weer beter voor te staan dan vandaag. Daarom is ‘meewerkend boxtel’ de rode draad in onze begroting. Zowel in vormgeving, in toevoeging van campagne-uitingen, als inhoudelijk, omdat elk programma begint met de uitleg hoe het bijdraagt aan ‘meewerkend boxtel’.
 • Het beheersproduct Wijkbeheer is ondergebracht bij het beleidsproduct Bestuur. In de vorige begroting was Wijkbeheer nog ondergebracht bij het beleidsproduct Beheer openbare ruimte. Hiervoor is gekozen omdat het beter aansluit bij modern bestuur, een van de speerpunten uit het beleidsprogramma.
 • Er is binnen het beleidsproduct Maatschappelijk werk een nieuw beheersproduct Decentralisaties sociaal domein aangemaakt voor de extra personele inzet op dit terrein.

Net als vorig jaar kent de Begroting 2018 van de gemeente Boxtel 5 programma’s met daaronder 32 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct.

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • meewerkend boxtel;
 • dit valt er onder het programma;
 • de gemeenschappelijkheid binnen het programma;
 • de missie;
 • de visie;
 • dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming);
 • tabelweergave lasten en baten na resultaatbestemming;
 • financiële analyse.

De beleidsproducten zijn als volgt opgebouwd:

 • hier staat onze gemeente;
 • dit willen we bereiken;
 • indicatoren;
 • dit gaan we daar in het begrotingsjaar voor doen;
 • extra beschikbare middelen begrotingsjaar;
 • financiële analyse