Wij realiseren ons dat nog niet overal indicatoren benoemd zijn en niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) zijn geformuleerd. Het harmoniseren en verbeteren van de programmabegroting is immers een meerjarig verbetertraject. Daarnaast is inmiddels in het herzien BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven dat elke gemeente vanaf 2017 een basis set van 39 beleidsindicatoren hanteert in elke begroting en jaarverslag. Hiermee krijgen raadsleden inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die, indien gewenst vergelijken met die van andere gemeenten.

In het komende jaar zullen stappen gezet worden naar een digitalisering van de begrotingen voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en voor de gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij. Door de digitalisering zal uniformiteit nog nadrukkelijker worden afgedwongen voor de drie bedrijven. Voor wat betreft de Kadernota en het Dekkingsplan hebben de gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel gekozen voor een bestuurlijke procedure die niet identiek is, noch qua inhoud van deze documenten noch qua planning in de tijd van de raadsbehandeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hopen we dat beide gemeenteraden op dit punt tot een gelijkluidende werkwijze kunnen komen. Dat zal de efficiency en de onderlinge vergelijkbaarheid ten goede komen.