In 2018 zal een nieuwe raad en een nieuw college aantreden. In de eerste helft van 2018 zal het huidige beleidsakkoord 2014-2018 ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’ nog leidend zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daarna zal er een nieuw beleidsakkoord komen met andere accenten waarvan we de inhoud op dit moment nog niet kennen.
Op landelijk niveau is er op het moment van schrijven van deze aanbiedingsbrief (eind augustus 2017) nog geen zicht op een nieuw regeerakkoord. Het is dus voor de gemeenten nog onzeker of dit zal leiden tot nieuwe taken en/of nieuwe ombuigingen. Zo zal het zo maar kunnen dat bijvoorbeeld gemaakte afspraken op het gebied van klimaatbeleid voor een groot deel door gemeenten uitgevoerd moeten gaan worden. Ook een verdere bezuiniging op het overheidsapparaat (bovenop de oplopende personele bezuinigingen die door Rutte II al zijn ingeboekt tot en met 2025) is niet ondenkbaar.
Verder is in de provincie Noord-Brabant de bestuurlijke toekomst van diverse gemeenten een actueel onderwerp van gesprek tussen verschillende geledingen in de maatschappij. Niet alleen de gemeente zelf, haar inwoners en de provincie laten zich horen, maar ook regiogemeenten overleggen met elkaar over de bestuurlijke toekomst. De provincie waakt over de planning van dit proces van herindeling en bestuurlijke samenwerking. In dit verband is voor Boxtel interessant hoe het proces zich zal ontwikkelen m.b.t. de toekomst van de gemeente Haaren. Er dient rekening mee gehouden te worden dat in de periode 2018-2020 deze gemeente verdeeld zal gaan worden over meerdere andere gemeenten waaronder Boxtel. De dienstverlening die de gemeente Boxtel –via MGD- nu verricht voor de gemeente Haaren zal dan waarschijnlijk afgebouwd moeten gaan worden.
Het jaar 2018 wordt het derde jaar van de ambtelijke fusie met de gemeente Sint-Michielsgestel. Hoewel de raad zijn tevredenheid heeft uitgesproken over de samenwerking met MijnGemeenteDichtbij en de provincie de begroting 2018 van MGD heeft goedgekeurd (en MGD dus in aanmerking komt voor repressief toezicht) zijn er ook op dit terrein nog enkele obstakels te nemen. Hoewel iets verminderd is er voor MGD ook in 2018 nog een behoorlijke personele taakstelling te verwezenlijken.
Op infrastructureel gebied zal Boxtel de komende jaren vooral investeren in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

Bij de vaststelling van het dekkingsplan op 11 juli 2017 heeft de raad ingestemd met de vertaling van de kaders zoals de gemeenteraad die meegegeven had bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 op 4 april 2017. In de onderhavige Begroting 2018 van de gemeente Boxtel is het dekkingsplan verwerkt.