Met de vaststelling van het dekkingsplan 2018-2021 is financieel technisch de begroting in hoofdlijnen reeds bekend geworden. Hieronder geven we kort de beleidsmatige ambities aan voor het jaar 2018 bezien vanuit de 7 bekende onderdelen van het beleidsprogramma 2014-2018.

 1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid
  Met veel waardering vanuit de raad is medio 2017 de nieuwe duurzaamheidsvisie en uitvoeringsagenda vastgesteld. Met deze visie plaatsen we een ambitieuze stip op de horizon voor 2030 in vier thema’s: Samen leven in Boxtel, Groen leven in Boxtel, Ondernemend leven in Boxtel en Energiek leven in Boxtel. Hieraan is de uitvoeringsagenda gekoppeld voor de komende vijf jaar. Deze omvat actiepunten zoals het vergroenen van daken, het inleveren van tuintegels voor planten bij de gemeente, 1.000 extra bomen of bosplantsoen, bijeenkomsten voor ondernemers over verduurzaming van het bedrijf, bij milieucontroles ook het energieverbruik en besparingsmogelijkheden meenemen, een sociaal energieplan én het ondersteunen van de eerste 10 bestaande woningen die 0-op-de-meter worden met een financiële bijdrage.
  De uitvoering van het project Landschappen van Allure nadert zijn voltooiing en met Mozaïek Dommelvallei worden nieuwe koppelingen tot stand gebracht waarin stedelijke functies, landbouw, economie en natuur elkaar versterken in plaats van verzwakken.
 1. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak
  Het beleid op het terrein van toerisme en recreatie zal worden uitgevoerd volgens de lijnen van de nieuw opgestelde nota Toerisme en recreatie. ‘Beleef Boxtel’
 1. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente
  Om de lokale economie te versterken wordt veel inzet gepleegd.
  Uitvoering van het Maatregelpakket PHS/TALK is een omvangrijke klus waaraan de komende jaren uitvoering gegeven gaat worden. Op diverse plaatsen zullen nog flankerende maatregelen genomen moeten worden, maar na dit alles zal dit de bedrijvigheid zeker ten goede komen.
  Nu de conjunctuur aantrekt hopen we op een snelle uitgifte van kavels op de bedrijventerreinen Vorst en Spoorzone-Ladonk.
 1. Boxtel werkt aan een sterk centrum
  Een bruisend centrum maakt de gemeente voor vele doelgroepen aantrekkelijk. Met de invoering van parkeerschijfzones (blauwe zones) en ontheffingen in Breukelen en het Centrum wordt niet alleen het woongenot voor bewoners verbeterd (minder overlast en meer waarborg voor eigen parkeerbehoefte), maar wordt ook de economie voor horeca en winkeliers gestimuleerd. Tegelijk met de herinrichting van het centrum zal een onderzoek gedaan worden naar het terugbrengen van de Binnendommeltjes waarmee de attractiviteit van het centrum wordt vergroot. De herinrichting van de Markt en de aanleg van een parkeerterrein op de binnenplaats van het gemeentehuis zullen in 2018 gereed komen.
 1. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente
  Een woonomgeving die schoon, heel en veilig is, zien we als een soort basisvoorwaarde. Nadat vanuit de gemeenschap aandacht is gevraagd voor het opknappen van de trottoirs is hiervoor in deze begroting budget vrijgemaakt.
  Uitvoering van het Maatregelpakket PHS/TALK leidt tot een vernieuwde hoofdstructuur die de leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid moet verbeteren en waarbij ongewenst (vracht)verkeer geweerd wordt uit woongebieden.
  Om te kunnen voldoen aan de grote druk op de woningbouwtaakstelling zullen locaties voor woningbouw ontwikkeld worden. Hiervoor is het allereerst nodig dat de ruimtelijke plannen op orde zijn. Vanaf 2018 wordt hiervoor extra personele inzet begroot. Dit geldt zowel voor het stedelijk gebied als voor het buitengebied.
 1. Boxtel heeft een modern bestuur
  Boxtel profileert zich als een meewerkende gemeente. De wijkmakelaars zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt en de ontvangen geluiden over deze vernieuwde aanpak zijn positief. Stap voor stap zal deze werkwijze, waarbij de blik gericht is op van buiten naar binnen en openstaan voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, ook eigen gemaakt moeten worden door de overige medewerkers van MijnGemeenteDichtbij.
  Momenteel zijn de medewerkers van MijnGemeenteDichtbij gehuisvest in verschillende gebouwen. Bekeken zal worden of de bezetting in beide gemeentehuizen geoptimaliseerd kan worden en het gebruik van andere panden mogelijk beperkt kan worden.
 1. Boxtel voert een sociaal beleid dat sterk maakt en helpt waar nodig
  Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein doorgevoerd waarmee er voor een aanzienlijk bedrag nieuwe taken op het bordje van de gemeente kwamen te liggen. De afgelopen twee jaren heeft Boxtel uitvoering kunnen geven aan de decentralisaties met realisering van overschotten bij de jaarrekening. Daardoor is de reserve sociaal domein gevuld kunnen worden en dit biedt nu mogelijkheden om de projecten Transitie naar transformatie (Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren) en Transformatie jeugdhulp (regio-inkoop) te realiseren. Het eerstgenoemde project legt lokaal de focus van de 2e naar de 1e en naar de 0e lijn. In het regionale project Transformatie jeugdhulp is het perspectief van ouders en jeugdigen leidend en is thuis wonen het uitgangspunt.