Missie
Duurzaamheid houdt in dat we onze samenleving met elkaar toekomstbestendig maken. Dat doen we niet alleen, maar samen. Met elkaar maken we onze gemeente een fijne, gezonde, groene, vitale en dus een duurzame leefomgeving voor nu én later. We ondersteunen lokale initiatieven, zetten in op klimaatadaptatie, versterken biodiversiteit, stimuleren duurzaam waterbeheer, energiebesparing en -productie, streven naar vermindering van (zwerf)afval, faciliteren duurzame bedrijvigheid en gaan graag de dialoog aan over duurzaam ondernemen en samenleven.

Visie
Wij stimuleren inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen om regie en medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun deelname aan een duurzame samenleving.
Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties of van mensen die buiten onze gemeente wonen. Het gaat om een integrale manier van werken en denken om te komen tot een toekomstbestendige samenleving. Iedereen kan daarin zijn rol pakken. De gemeente ondersteunt en verbindt partijen met elkaar. Zij neemt bovendien haar hoge duurzaamheidsambitie in acht bij de uitvoering van haar wettelijke taken.

Dit betekent deze visie:

  • Duurzaamheid komt in alle beleidsvelden aan bod, niet alleen in de milieu-gerelateerde.
  • We willen de kracht van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, ketenpartners en medeoverheden aanboren.
  • We initiëren daar waar de samenleving het (nog) niet op kan pakken, maar trekken samen op.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

  • Voor activatie is informatie de sleutel. We zetten in op goede en multimediale informatieverstrekking.
  • Iedereen moet mee kunnen werken aan de duurzame samenleving.
  • De gemeente werkt mee, maar enkel als zij een meerwaarde kan bieden.