Analyse begroting versus begroting op hoofdlijnen
Plattelandsvernieuwing
Onder het beleidsproduct Plattelandsvernieuwing zijn opgenomen de baten (subsidie van de provincie) en lasten van de verschillende projecten van Landschappen van Allure. Deze projecten moeten uiterlijk 1 januari 2019 afgerond zijn. Het grootste deel van de baten en lasten is geraamd in 2017.
In 2018 wordt € 35.000 onttrokken aan de reserve Plattelandsvernieuwing ter dekking van de lasten van het Stika-project. Daarbovenop wordt in 2017 ook nog € 25.000 onttrokken voor het project kosten Biodiversiteit kom Lennisheuvel.
Afval
De opbrengsten uit afvalinzameling worden € 70.000 hoger geraamd ten opzichte van 2017. De kosten vallen € 33.000 hoger uit. Daarmee is er een positief resultaat van € 37.000 ten opzichte van 2017.
Riolering
De opbrengsten uit rioolafvoerrechten stijgen door toepassing van de inflatiecorrectie met € 112.000. Door met name hogere kapitaallasten stijgen de lasten met € 152.000. Door € 62.000 uit de reserve te onttrekken resteert een batig resultaat van € 22.000.
Milieu
Binnen dit beleidsproduct vallen de baten en lasten voor milieuvergunningen en duurzaamheid. Met ingang van 2018 is er geen budget meer opgenomen voor het Greentechproject.
Voor plannen uit de nieuwe nota duurzaamheid wordt in 2018 ruim € 400.000 vrijgemaakt waarvan € 141.000 wordt gedekt uit de reserve Duurzaamheid.