Missie
Onze missie is samen met de ondernemers op creatieve en innovatieve wijze economische impulsen te steunen of mogelijk te maken, die bijdragen aan een goede economie, werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling, en daarmee het welzijn van de gemeenschap bevorderen.

Visie
Het beleidsprogramma 2014-2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’ kent de nodige speerpunten, zeker ook op het gebied van het programma Economische stimulering met een drietal concrete speerpunten, ontwikkeling toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak,
versterken van de positie als werkgelegenheidsgemeente en werken aan een sterk centrum.
Daarnaast biedt de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud (2009)' ook veel aanknopingspunten voor dit programma.
De ruimtelijke ordening moet initiatieven mogelijk maken en kansen creëren om de (ruimtelijke en economische) kwaliteit te handhaven en voorwaarden te scheppen voor verantwoord wonen en werken; samen met burgers, wijkorganen en particulier initiatief zullen we ruimtelijke kwaliteit concreet vorm moeten geven. We kruipen langzaam weer uit het dal van de recessie en de komende jaren staat er een forse uitdaging te wachten voor de ontwikkeling van woonlocaties en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarnaast blijft Het Groene Woud een belangrijke ruimtelijke drager voor ons, en voor het toeristisch-recreatief en economisch potentieel. We willen dit goed (blijven) ondersteunen en stimuleren via programma’s als ‘Landschappen van Allure’ en nieuwe initiatieven.
Boxtel is authentiek en innovatief. We zetten in op groei van verblijfsrecreatie voor de Short-stay market. Tevens gaan we de steden laten weten dat we een goed aanbod hebben voor de doelgroep Avontuurlijk Paars; de jonge, ondernemende recreant die woont in de stad.
Voor 2018 omarmen we het themajaar ‘We are Food’ om Boxtel op de regionale kaart te zetten.

Dit betekent deze visie:
Met o.a. de recent vastgestelde c.q. in voorbereiding zijnde woonvisie, woonontwikkelingsplanning, nota grondbeleid, detailhandelvisie, economisch aanvalsplan en toeristisch-recreatieve visie staan we per 2017 voor de komende jaren in de startblokken om de zware uitdagingen van onze visie concreet te maken.
Voor het programma Economische stimulering zijn daarom de volgende speerpunten van het beleidsprogramma 2014-2018 van belang:

 • Boxtel wil voorop blijven met duurzaamheid.
  • Het Groene Woud verder ontwikkelen, met nieuwe impulsen voor economie, leefbaarheid en biodiversiteit (natuur en landschap);
  • Landschappen van Allure uitvoeren, o.a. door uitvoering van programma ‘Kloppend Hart’;
  • Het initiatief ‘Dommelvallei’ ondersteunen en verder uitwerken;
  • De Kleine Aarde herontwikkelen conform de verkozen plannen.
 • Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak.
  • ‘Beleef Boxtel’ verder uitbouwen waarbij we nadrukkelijk verbinding zoeken met de samenwerkende gemeenten in Het Groene Woud;
  • Toeristisch-recreatieve voorzieningen waar mogelijk realiseren en versterken;
  • Kleinschalige voorzieningen in het buitengebied bevorderen;
  • Recreatie en toerisme benutten om landschappelijke en cultuurhistorische waarden te verbeteren.
 • Boxtel werkt aan een sterk Centrum.
  • Leegstand aanpakken en winkels concentreren in kernwinkelgebied met daarbij extra aandacht voor de aanloopstraten, waar een mix van wonen en nieuwe economische initiatieven zorgt voor nieuwe impulsen;
  • Stationsstraat aanpakken als verbindingsroute tussen Station en Centrum, samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren;
 • Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.
  • Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te bevorderen;
  • Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg;
  • Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR);
  • Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende woonconcepten;
 • Ruimtelijke ontwikkeling.
  • Voldoende ruimte scheppen voor wonen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel op basis van het principe: ‘inbreiden gaat in de regel voor uitbreiden’. De woningbouwopgave is echter van een zodanige omvang dat uitbreiding in de komende jaren ook zeker noodzakelijk zal zijn. Die uitbreidingslocatie(s) dien(t)/(en) tegemoet te komen aan de doelstellingen uit de strategische visie en de woonvisie.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:
We sturen op waarden als:

 • Kwaliteit: wordt de samenleving of de ruimtelijke inrichting beter van de beoogde verandering?
 • Duurzaamheid: is de beoogde verandering niet alleen goed voor het ‘hier’ en ‘nu’, maar ook voor het ‘daar’ en ‘straks’?
 • Sociaal beleid: maakt de beoogde verandering mensen sterker en maakt het geen fundamentele inbreuk op de kwetsbare groepen in de samenleving?
 • Innovatief en creatief: worden bestaande problemen en knelpunten opgelost door een (totaal) andere kijk op de zaak of door inzet van nieuwe technologie of nieuwe werkwijze?
 • Vernieuwend: iedere verandering is een kans op verbetering en maakt het mogelijk om toekomstgerichte maatregelen te nemen.