Analyse begroting versus begroting op hoofdlijnen

Economische aangelegenheden.
Binnen dit beleidsproduct worden de lasten en baten van het economisch algemeen beleid, toerisme en markten begroot. De lasten en baten zijn in 2018 lager dan in 2017 omdat 2017 het laatste jaar is waarin uitvoering wordt gegeven aan het economisch aanvalsplan. Onder het economisch algemeen beleid zijn opgenomen de jaarlijkse budgetten voor park- en centrummanagement en het Beleidsplatform Winkelcentra Boxtel.
Aan de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel wordt € 9.000 onttrokken ter dekking van de subsidie in de rentekosten van een door de gemeente verstrekte geldlening ter financiering van de aanleg van een glasvezelnetwerk op Ladonk.
Het uitgavenbudget 2018 voor toerisme is lager dan dat van 2017; in 2017 zijn voor enkele evenementen eenmalige subsidies verstrekt.

Parkeren
In 2018 ontvangt de gemeente meer baten uit parkeren, omdat dan de proef blauwe zones centrum eindigt en derhalve begroot is dat dan daar weer betaald parkeren zal gaan plaatsvinden.

Grondexploitaties.
Net als in 2017 hebben we in 2018 vier actieve grondexploitaties, twee voor de woningbouw (In Goede Aarde en Princenlant) en twee bedrijventerreinen (Vorst en Spoorzone).

Ruimtelijke Ontwikkelingen.
Binnen dit beleidsproduct vallen de lasten en baten voor bestemmingsplannen en (bouw)vergunningverlening. Een groot deel van de totale lasten, te weten € 1.728.000, betreft een bijdrage aan Mijn Gemeente Dichtbij. Vanaf 2018 is € 280.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de ruimtelijke plannen Boxtel, overeenkomend met 3,5 fte.