Missie
Onze missie is bij te dragen aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente Dit doen we door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen.

Visie
Het beleidsprogramma 2014-2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’ kent de nodige speerpunten, zeker ook op het gebied van het programma Prima woonomgeving. Daarnaast biedt de strategische visie ‘Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud (2009)’ ook veel aanknopingspunten voor dit programma.
Op het ruimtelijk domein is het zaak om kwaliteit te handhaven en voorwaarden te scheppen voor verantwoord wonen en werken; samen met burgers, wijkorganen en particulier initiatief zullen we ruimtelijke kwaliteit concreet vorm moeten geven. Het Groene Woud is een belangrijke ruimtelijke drager voor ons, en dat moeten we goed (blijven) ondersteunen via programma’s als ‘Landschappen van Allure’ en nieuwe initiatieven.

Dit betekent deze visie:
We werken aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, aan duurzaamheid, aan versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, aan behoud van kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, aan kwaliteit van de dienstverlening en een degelijke financiële basis.
Voor het programma Prima woonomgeving zijn daarom de volgende speerpunten van het beleidsprogramma 2014-2018 van betekenis:

 • Boxtel werkt aan een sterk Centrum.
  • Herinrichting Centrum realiseren, waarbij notitie ‘Op weg naar een leefbaar en bruisendCentrum vertrekpunt’ is;
  • Cultuurhistorische as (STA-P) aanpakken als eerste stap naar een bruisend en leefbaar centrum;
  • Stationsstraat aanpakken als verbindingsroute tussen Station en Centrum, samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren.
  • Verbinding tussen buitengebied en het Centrum, Liempde en Lennisheuvel maken, o.a. via uitvoering van het project ‘Kloppend hart’.
 • Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.
  • Sociale cohesie in wijken en buurten versterken door uitvoering van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen;
  • Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te bevorderen;
  • Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg;
  • Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR);
  • Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende woonconcepten.
  • Glasvezelinitiatieven faciliteren en stimuleren.
 • Infrastructuur.
  • Verkeersbeleid uitvoeren op basis van Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het besluit van november 2013 over de dubbele overweg en programma ‘Hoogfrequent Spoor’;
  • In het verlengde daarvan: gewenste maatregelen in verkeersinfrastructuur in beeld brengen, inclusief aanleg verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), voldoende capaciteit voor Keulsebaan en noord-zuid-as en voldoende dimensionering nieuwe fietstunnel;
  • Fietsroutenetwerk versterken en knelpunten oplossen, mede door het uitvoeren van ‘Boxtel bicycle’;
  • Doorgaand verkeer uit woonwijken weren is uitgangspunt van beleid.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:
We sturen op waarden als:

 • Kwaliteit: wordt de samenleving of de ruimtelijke inrichting beter van de beoogde verandering?
 • Duurzaamheid: is de beoogde verandering niet alleen goed voor het ‘hier’ en ‘nu’, maar ook

 voor het ‘daar’ en ‘straks’?

 • Sociaal beleid: maakt de beoogde verandering mensen sterker en maakt het geen

 fundamentele inbreuk op de kwetsbare groepen in de samenleving?

 • Innovatief en creatief: worden bestaande problemen en knelpunten opgelost door een

 (totaal) andere kijk op de zaak of door inzet van nieuwe technologie of nieuwe werkwijze?

 • Vernieuwend: iedere verandering is een kans op verbetering en maakt het mogelijk om

 toekomstgerichte maatregelen te nemen.