Analyse begroting versus begroting op hoofdlijnen

Maatschappelijke voorzieningen
Onder dit beleidsproduct vallen de lasten en baten van de bibliotheek en de gemeenschapshuizen. Behoudens indexering zijn er in 2018 geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van 2017.

Sport
Er zijn geen significante afwijkingen te benoemen, noch voor de binnensportaccommodaties noch voor de buitensportaccommodaties.

Recreatie
Naast recreatie-activiteiten worden onder dit beleidsproduct weergegeven de lasten en baten voor speelvoorzieningen en voor de kermissen. Vanaf 2017 is het budget voor de kermissen met € 25.000 verhoogd enerzijds vanwege tegenvallende pachtinkomsten van de kermisexploitanten en anderzijds vanwege gestegen kosten zoals elektriciteit.

Kunst
Binnen het kunstbudget wordt onderscheid gemaakt tussen beeldende kunst (circa € 250.000), kunstzinnige vorming (circa € 86.000), musea (circa € 70.000) en algemeen (circa € 200.000). De uitgaven van 2017 zijn incidenteel € 190.000 hoger vanwege extra bestedingen kunst in de openbare ruimte uit de terugbetaalde middelen van de Kunststichting.

Monumentenzorg
Een bedrag van circa € 120.000 is beschikbaar voor monumenten en oudheidkunde (waarvan € 60.000 voor personeel, € 35.000 voor subsidieverstrekkingen, € 15.000voor overige goederen en diensten en vanaf 2017 € 10.000 voor een werkbudget voor het organiseren van activiteiten).
Bij het BHIC wordt archiefruimte gehuurd en dienstverlening ingekocht. Het budget voor het statisch archief bedraagt € 68.000.

Groenbeheer
Voor extra onderhoud hondenuitlaatplaatsen is structureel € 20.000 in de begroting gereserveerd. Areaaluitbreidingen worden ingeschat op structureel € 50.000. In 2017 is een incidenteel budget van € 30.000 geraamd voor onderhoud van de vijver bij het gemeentehuis. Voor het opstellen van een bomenbeleidsplan is zowel voor 2017 als voor 2018 een bedrag gereserveerd van € 20.000. In 2017 is een eenmalige bijdrage opgenomen van € 12.000 in de kosten van groenvoorzieningen in het woonproject aan de Achterberghstraat.

Beheer openbare ruimte
Voor de openbare ruimte zijn de kapitaallasten gestegen met € 192.000. Voor het opknappen van trottoirs gemeentebreed is een eenmalig budget van € 250.000 opgenomen. De lasten in 2018 worden wegens eenmalige budgetten in 2017 verlaagd met € 387.000 (woonrijpmaken Heideweg en herinrichting van Randerodestraat).

Verkeersmaatregelen
Voor onderzoek naar flankerende maatregelen op het gebied van verkeerstechnische oplossingen in verband met het project PHS is een bedrag opgenomen van € 100.000. Ook met betrekking tot de herinrichting van de Markt is € 100.000 geraamd voor mogelijke vervolgacties.

Volkshuisvesting
Het voordelige saldo ten opzichte van 2017 is met name door eenmalige ramingen in de begroting 2017 te verklaren. In 2017 is rekening gehouden met een bijdrage van de ontwikkelaar project Sparrenlaene van € 98.000 en is een eenmalige bijdrage geraamd aan de Woonstichting St. Joseph van € 300.000. Daarnaast zijn de te ontvangen aflossingen en renten voor geldleningen aan de Woonstichting St. Joseph € 23.000 lager.