Missie
Een samenleving en het netwerk van het individu, die betrokken worden bij het bijdragen tot zelfredzaamheid
Visie
Zoveel mogelijk mensen kunnen zelfstandig leven en krijgen de kans volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Via de kanteling en een integrale aanpak van de drie transities willen we komen tot transformatie.
Wat betekent deze visie:
Om op termijn de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden binnen de financiële kaders zal een beweging in gang worden gezet om te komen van transitie naar transformatie. Daarvoor zal o.a. geïnvesteerd moeten worden in borging van kwaliteit, innovatie en transformatie (versterking van de 1ste en 0de lijn).Complementair aan de regionale ontwikkeling van de 2de lijnzorg om te gaan transformeren, zal ook lokaal een inspanning gepleegd gaan worden om te komen tot transformatie.
Nog meer nadruk op integraliteit, doorgroeien naar één beleidsplan sociaal domein en één integrale toegang tot zorg
Uitgangspunten voor deze werkwijze:
De speerpunten zijn.

  • Leeftijdsfasebewust beleid
  • Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
  • Inburgering statushouders
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Preventie
  • Basis Team Jeugd en Sociaal Wijk Team
  • Eigenkracht
  • Minimabeleid
  • Voortdurende cliëntparticipatie