Analyse begroting versus begroting op hoofdlijnen
Maatschappelijk werk
De hogere uitgaven (€ 150.000) zijn bestemd voor de transformatie van het proces Sociaal Domein. Dit transformatieproces loopt vanaf de tweede helft van 2017 tot in 2019.
Uitbereiding van formatie binnen het sociaal domein zorgt ervoor dat de doorbelasting vanuit MGD hoger wordt (€ 100.000).
De hogere incidentele inkomsten (€ 150.000) betreffen een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein die dient ter dekking van het transformatieproces.
In 2017 zijn extra incidentele middelen (€ 71.000) beschikbaar gesteld voor maatschappelijke ondersteuning ‘nulde lijn’ en ouderzorg, deze zijn in 2018 niet meer beschikbaar.
Minderheden
De uitgaven zijn lager, omdat er vanaf 2018 geen decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom is toegekend.
Jeugdzorg
In 2018 zijn er meer uitgaven voor de Transformatie Jeugdhulp (€ 244.000). Dit project is halverwege 2017 gestart. Deze uitgaven hiervoor worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
Een deel van het budget Jeugdzorg (€ 100.000) is ingezet voor extra formatie voor het Sociaal Domein.
In 2017 is er een compensatieregeling Voogdij ontvangen (€ 277.000).
In 2018 is het budget voor Jeugdzorg lager € 201.000 lager vanwege mutaties uit de circulaires.
Onderwijs
De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn in 2017 lager (€ 100.000), vanwege toepassing van de omgekeerde toets. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is nog niet bekend of dit structureel is. Vanwege de omvorming naar Peuteropvang is ook dit budget in 2017 naar beneden bijgesteld (€ 100.000). In verband met de ontwikkelingen binnen peuteropvang is dit niet structureel verlaagd. Daarnaast is ook het budget voor Kinderopvang vanuit de meicirculaire 2016 naar beneden bijgesteld (€ 46.000).
In 2018 is er een taakstellende opbrengst in verband met de verkoop van Kerkstraat 1-3 (€  410.000).
Inkomensvoorziening
Geen noemenswaardige afwijkingen bij zowel uitgaven als inkomsten.
Participatie
De lagere uitgaven (€ 634.000) hebben betrekking op de rijksmiddelen PW (WSW) die 1 op 1 worden doorbetaald aan de WSD. Het WSW bestand wordt met de tijd afgebouwd.
Daarnaast zijn de uitgaven lager (€ 50.000), omdat er in 2017 incidenteel geld beschikbaar was voor PSO Vouchers. Dit is in 2018 niet beschikbaar meer,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De meicirculaire 2017 is verwerkt in de budgetten voor begeleiding en huishoudelijke hulp. De uitgaven voor begeleiding zijn hoger in 2018 (€ 287.000) en voor huishoudelijke hulp (€ 26.000).
De uitgaven zijn ook lager, omdat geen storting in de reserve sociaal domein is begroot voor 2018 (€1.500.000) en er geen extra middelen voor pilots beschikbaar zijn gesteld zoals in 2017 (€175.000).
De inkomsten zijn lager, omdat geen onttrekking aan de reserve Sociale Domein wordt gedaan ten behoeve van de Wmo, zoals in 2017 wel het geval was.
Volksgezondheid
De uitgaven voor bijdragen aan derden zijn hoger (€ 55.000); hierin is een aanvullende bijdrage voor de GGD opgenomen.