meewerkend boxtel
Het wijkgericht of gebiedsgericht werken is een van de belangrijkste pijlers van meewerkend boxtel. Het gemeentebestuur van Boxtel geeft daarbij ruimte aan inwoners en bedrijven om te participeren in de ontwikkeling van de diverse beleidsterreinen en stimuleert hen om met initiatieven te komen die van meerwaarde zijn voor onze samenleving. Dit benadrukken we met de campagne wijwerkenmee.nl met onder andere het portal voor het aanmelden van nieuwe initiatieven en het etaleren van gerealiseerde initiatieven. Daarnaast bieden we de mogelijkheid de gemeente uit te dagen om lokale voorzieningen en taken zelf te kunnen organiseren. Het aannemen van een open houding, het meedenken in mogelijkheden en kansen en het bieden van financiële ruimte zijn daarbij de belangrijkste kernwaarden van een modern meewerkend bestuur. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit valt er onder het programma Modern meewerkend bestuur
Boxtel wil zich profileren als een meewerkende gemeente. Dat betekent een blik gericht van buiten naar binnen, openstaan voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen waarbij we gebruik willen maken van de organiserende krachten die in de samenleving aanwezig zijn.
Onder het programma Modern meewerkend bestuur vallen:

  • Beheer onroerend goed
  • Begraafplaatsen
  • Bestuur
  • Basisregistraties
  • Openbare orde en veiligheid
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Algemeen budgettair

    De gemeenschappelijkheid in modern meewerkend bestuur

Burgers willen invloed op hun eigen leefomgeving en nemen daarin ook initiatieven. Een modern bestuur staat daar voor open en stimuleert dat. Tegelijkertijd wil de burger een goede dienstverlening van de gemeente: snel, goed en niet te duur. Daarvoor moet de basis op orde zijn. (basisregistraties, privacy geborgd, systemen etc.). Bovendien moeten de nodige voorzieningen in de gemeenschap aanwezig zijn. Veiligheid heeft hoge prioriteit. Daarnaast heeft de gemeente ambities om voorop te lopen op het terrein van duurzaamheid.

De transities leggen veel verantwoordelijkheid neer bij de gemeenten. Regionale samenwerking en aanpak daarbij nemen toe, ook op andere beleidsterreinen. Dit heeft gevolgen voor het lokale bestuur. Boxtel wil hierin een centrale rol vervullen.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 12.259 14,0 %
Baten € 61.678 70,2 %