Missie
‘Boxtel, duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud'
Boxtel is een duurzame en dynamische centrumgemeente in de regio en het Groene Woud.

Visie
Duurzaam, dynamisch en centrumpositie
Boxtel stelt zich ten doel om zijn goede naam en positie op het gebied van duurzaamheid te
continueren. De gemeenteBoxtel wil op belangrijke terreinen (toerisme, economie, centrumontwikkeling en de kwaliteit van wonen en leven) de ontwikkeling naar de toekomst versterken en versnellen om ook in 2020 een vitale en zo mogelijk nog vitalere gemeente te zijn. Boxtel is dé centrumgemeente in de regio en in Het Groene Woud.
Dit betekent deze visie:
Vanuit deze visie willen we:

  • Als gemeentebestuur zichtbaar en toegankelijk zijn en luisteren naar wat er onder de bevolking (bewoners, verenigingen en instellingen) leeft.
  • De bevolking een actieve rol in de beleidsontwikkeling geven en de resultaten hiervan terugkoppelen;
  • Partners zoeken in de beleidsuitvoering, kwaliteit leveren, daadkracht tonen en tempo maken.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:
Het is onze ambitie de dienstverlening slim en dicht bij inwoners en ondernemers te organiseren. Wij investeren daarbij in kennis, kunde en techniek waardoor de kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen.
Wij geven onze dienstverlening op vraaggerichte wijze vorm, waarbij we openstaan voor initiatieven en we verbinding zoeken met inwoners en ondernemers. Wij willen meer gebruik maken van de organiserende kracht in de samenleving zelf. Burgerparticipatie blijft belangrijk uitgangspunt maar waar het kan willen we door ontwikkelen naar ‘Overheidsparticipatie’. Het motto ‘Meewerkend Boxtel’ zit in onze haarvaten.
Wij willen ‘verbindend’ besturen waarbij wij zoveel mogelijk durven loslaten en burgers, ondernemers en organisaties vertrouwen willen geven. Samen proberen we zo een solide en veilig leefklimaat te bereiken en te handhaven.
Bij dit alles houden wij oog voor samenwerking in de regio en stellen ons daarin actief op.