Analyse begroting versus begroting op hoofdlijnen
Beheer onroerend goed
De verkoop van een tweetal voormalige schoollocaties is in 2018 begroot.

Begraafplaatsen
De tarieven worden met 3% aangepast vanwege het streven naar 100% kostendekkendheid in combinatie met een extra investering.

Bestuur
De budgetten van wijkbeheer zijn voortaan ondergebracht bij het product Bestuur.
Het restant van het fusiebudget € 322.800 van 2017 is overgeheveld van Boxtel naar MijnGemeenteDichtbij.

Basisregistraties
De verkoop van identificatiedocumenten in 2016 was incidenteel hoog.

Openbare orde en veiligheid
Financiële ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio hebben -voor het eerst sinds 2011- geresulteerd in het structureel verhogen voor de raming van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. De inkomst daalt met € 100.000. De inkomst die voorheen ontvangen werd, wordt nu direct verrekend door de Veiligheidsregio met de gemeentelijke bijdrage.

Algemene dekkingsmiddelen
De geraamde opbrengsten bij de beleidsproducten volgen de uitgangspunten van de programmabegroting 2018. De OZB stijgt in 2018 met de index, in 2017 was dat nog 2x de index.

Algemeen budgettair
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor het jaar 2018 stijgt op basis van de meicirculaire 2017 met € 1,8 miljoen (waarvan sociaal domein € 0,6 miljoen) ten opzichte van de ramingen volgens de septembercirculaire 2016. De totaal begrote Gemeentefondsuitkering 2017 bedraagt € 48,3 mln. en die van 2018 € 48,5 mln.

De exploitatie-ontwikkelingen van de beleidsproducten zijn in beperkte mate gefinancierd via inzet van enkele bestemmingsreserves (m.n. die voor afdekking van kapitaallasten) en de algemene reserve (zoals aangegeven in de financiële rapportages).