Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
De gemeente worstelde vele jaren met de parkeerproblematiek in Breukelen-Zuid, vooral in de nabijheid van het station, en in het Centrum van Boxtel. Voor Breukelen-Zuid heeft dit te maken met afspraken met NS voor het treffen van flankerende maatregelen bij het opheffen van het Q-park, parkeerterrein aan de centrumzijde en de parkeerdruk in woonstraten in deze omgeving. In het Centrum is niet zozeer het aantal als wel de verspreiding van parkeerplaatsen een knelpunt, vanwege het genereren van zoekverkeer in de centrumstraten. Bovendien is het doel de Markt auto- en parkeerluw te maken.
Na een langdurig proces met aangepaste beleidsplannen op basis van voortschrijdend inzicht is uiteindelijk in 2017 een parkeerregulering in Breukelen-Zuid en het Centrum ingevoerd met overwegend parkeerschijfzones (blauwe zones) en ontheffingsmogelijkheid voor bewoners. Dit in combinatie met locaties voor gratis langparkeren en een beperkt aantal gebieden met betaald parkeren of vergunningparkeren. Deze parkeerregulering moet een oplossing bieden voor hiervoor aangegeven problemen.
Om de Markt auto- en parkeerluw te kunnen maken (er blijven nog 15 parkeerplaatsen over) zijn er een aantal vervangende parkeervoorzieningen in het centrum gerealiseerd. Dit betreft Zusterpad en Binnentuin gemeentehuis.
Het parkeerterrein voor langparkeren in de omgeving Haagakker/Hoogheem moet nog definitief vorm krijgen afhankelijk van het ontwikkelplan Princenlant.
Er is een voorziening voor Parkeren in de begroting, waarin door ontwikkelaars geld gestort moet worden als niet in de aanleg van parkeervoorzieningen op eigen terrein kan worden voorzien bij bouwontwikkelingen. Vanuit deze voorziening bekostigt de gemeente aanleg van centrale parkeervoorzieningen, zoals voornoemde voorzieningen in het centrum.
Voor de beoordeling van parkeerbehoeften bij planontwikkelingen en herinrichtingen maakt de gemeente gebruik van vastgestelde parkeernormen.
In het voorjaar 2017 is een proef gestart waarbij in het huidige betaald parkeren zone, tijdelijk deels parkeerschijfzones zijn ingevoerd. Deze proef duurt 2 Jaar.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 212 1,9 %
Baten € 396 4,4 %