Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
Boxtel Bicycle en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan GVVP2008 zijn aan het eind van hun looptijd. In 2017 is met een kadernotitie het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie (MOVE’31) opgestart. Doel is de uitgewerkte visie ter besluitvorming voor te leggen aan de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Op dit moment spelen er een aantal grote projecten zoals PHS/TALK en herinrichting Centrum, die de leefbaarheid en bereikbaarheid van gebieden zal veranderen, voordelig of soms nadelig. Hieraan ligt een integrale afweging aan ten grondslag, o.a. het GVVP2008 en variantenstudies. MOVE’31 zal die integrale visie nog actualiseren.

Het fietsnetwerk heeft potentie, lokaal en regionaal, maar is niet sluitend en communicatief nog niet goed zichtbaar voor de gebruikers. De gemeentelijke visie en haar verkeersstructuur wordt op dit moment sterk beïnvloed door het Maatregelenpakket voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS/TALK). De Noord-Zuid-as zal, als gevolg van PHS zwaarder worden belast en loopt op delen tegen een bovengrens aan.

Er zijn nadere onderzoeken nodig om de status van Boxtel te objectiveren, zoals het ongewenste doorgaande autoverkeer. Voor nieuwe plannen kan er nog geen eenduidige informatie worden verstrekt voor bepalen van emissies ten behoeve van bestemmingsplannen en Omgevingswet.

Met de provincie is in 2017 een proces opgestart om samen naar de infrastructuur van Boxtel te kijken. Dit proces is er op gericht om verdere afspraken te maken om o.a. de effecten van PHS (naast het bestaande maatregelenpakket), de N618 en de snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Boxtel-Eindhoven op het wegennet in Boxtel zo nodig en mogelijk in 2018 verder uit te werken tot maatregelen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.294 10,0 %
Baten € 5 0,7 %