Het beleid
Op basis van de in december 2015 door de raad vastgestelde financiële verordening neemt het college in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting ten minste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In dit artikel is het volgende opgenomen:

 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
  1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
  2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste:
  1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
  2. een inventarisatie van de risico's;
  3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
  4. een kengetal voor de:
   1a. netto schuldquote;
   1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
   2. solvabiliteitsratio;
   3. grondexploitatie;
   4. structurele exploitatieruimte; en
   5. belastingcapaciteit.
  5. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De gemeente Boxtel heeft geen beleidsnota vastgesteld op basis waarvan invulling wordt gegeven aan de wettelijke regelgeving. Het is de bedoeling het beleid en de uitvoering van het risicobeheer binnen het samenwerkingsverband voor zowel de gemeente Sint-Michielsgestel, de gemeente Boxtel en van de gemeenschappelijk regeling MijnGemeenteDichtbij op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te uniformeren. Deze harmonisatie zal na een start in 2017 in 2018 verder ten uitvoer gebracht worden. Vooruitlopend daarop is getracht de onderhavige paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van Boxtel en Sint-Michielsgestel volgens eenzelfde stramien op te zetten.