Inleiding
1.    De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen:

A.

Wegen

B.

Riolering

C.

Water

D.

Groen

E.

Speeltoestellen

F.

Begraafplaatsen

G.

Gebouwen

2.   Van de kapitaalgoederen, bedoeld onder 1, worden aangegeven:

A.

Het beleidskader

B.

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

C.

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting


Onze gemeente heeft een groot buitengebied. Verder zijn in het binnengebied veel gemeentelijke voorzieningen die van invloed zijn op hoe mensen wonen, werken en recreëren. De kwaliteit van de kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, openbare verlichting en groen, wordt mede bepaald door de wijze waarop deze worden beheerd en onderhouden. Het beleid van onze gemeente op dit terrein is vastgelegd in diverse beleid- en beheerplannen.