Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur of uit hoofde van stemrecht.
Onder deelneming wordt verstaan een participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de gemeente aandelen heeft.
Van een financieel belang is sprake als bij een faillissement van de verbonden partij het ter beschikking gestelde bedrag niet verhaalbaar is en als er aansprakelijkheid bestaat tot een bepaald bedrag als de verbonden partij zijn verplichtingen niet nakomt.
In deze paragraaf wordt de visie beschreven met betrekking tot verbonden partijen.

  1. Dit is van belang, omdat de verbonden partijen beleid uitvoeren dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. Daarnaast levert de gemeente een financiële bijdrage aan de verbonden partij en is er een financieel risico.

   Boxtel is deelnemer in Gemeenschappelijke Regelingen en heeft daarnaast aandelen in privaatrechtelijke ondernemingen. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zoals dat geldt op 1 juli 2016, is over de paragraaf verbonden partijen het volgende opgenomen:
 1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
  1. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  2. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
   1. gemeenschappelijke regelingen;
   2. vennootschappen en coöperaties;
   3. stichtingen en verenigingen, en,
   4. overige verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.
 2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
  1. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
  2. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
  3. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  4. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
  5. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Zie de bijgaande lijst met gemeenschappelijke regelingen. Let op: van verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben wij nog geen gegevens over 2018, daarvoor in de plaats zijn de begrotingscijfers van 2017 of de jaarrekeningcijfers van 2016 ingevuld.
Belangrijk: een risico, dat door de betreffende gemeenschappelijke regelingen niet wordt onderkend maar voor de gemeente wél een risico vormt, is het niet tijdig aanleveren van een vastgestelde begroting en jaarstukken. Dit kan leiden tot een opschorting van de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen waaraan Boxtel deelneemt.