Op 11 juli heeft de raad het dekkingsplan voor deze nieuwe begroting vastgesteld. Tevens is de schijf voor het jaar 2017 als eerste bestuursrapportage vastgesteld. Voor een nadere toelichting voor de hierin opgenomen ontwikkelingen wordt verwezen naar de betreffende raadstukken. Samenvattend is sprake van de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Ontwikkeling begrotingssaldo

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo vorige begroting

271

636

980

1.876

Mutaties dekkingsplan 2018-2021:

Autonome ontwikkelingen

-745

-892

-523

-54

Nieuw beleid

-1.239

-814

-518

-515

Inzet taakstellingen

618

985

61

Verrekening met Algemene reserve

1.095

85

Begrotingssaldo

0

0

0

1.307

De positieve begrotingssaldi 2018-2021 zoals die naar voren kwamen bij de tweede bestuursrapportage 2016 zijn niet toegevoegd aan het begrotingssaldo, maar toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit vanwege het besluit om vooreerst de Algemene Reserve op niveau te brengen. Bij het dekkingsplan 2018-2021 is voor de jaren 2018 en 2019 een beroep op de Algemene reserve gedaan om het begrotingssaldo voor die jaren op 0 te krijgen.