In de voorliggende begroting 2018 met bijbehorende meerjarenramingen 2019-2021 is nog één te realiseren stelpost opgenomen. Dat is de stelpost Vrijval kapitaallasten.

 Overzicht stelposten

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Vrijval kapitaallasten (baten)

140

140

140

- reeds inverdiend

-140

totaal nog te realiseren stelposten

0

140

140

0

Toelichting:
Stelpost kapitaallasten
De stelpost Vrijval kapitaallasten is in de afgelopen jaren steeds ingevuld kunnen worden met rente- en afschrijvingsvoordelen voorvloeiend uit vertraging in de investeringen, als gevolg van de doorlichting van de investeringen bij de eerste en tweede bestuursrapportages. Door de meest recente verschuivingen van investeringen naar achter in de tijd is de stelpost voor het jaar 2018 reeds volledig inverdiend.

Overzicht taakstellingen

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Personele taakstelling (lasten)

0

1.096

1.157

Begrotingssaldo (lasten)

0

0

0

1.307

Totaal taakstellingen

0

0

1.096

2.464Personele taakstelling
In december 2015 is, vanwege de ambtelijke fusie per 1 januari 2016, de begroting van Boxtel gemuteerd vanwege:

  • de uitname van bedrijfsvoeringsbudgetten;
  • de bijdrage in de exploitatie van MijnGemeenteDichtbij;
  • de realisatie van de eerder opgenomen taakstelling op personele kosten.

Vanwege de oplopende efficiencytaakstelling voor MijnGemeenteDichtbij tot 9% is per saldo de eerder door de gemeente Boxtel begrote personele taakstelling meer ingevuld dan nodig was. In feite is de nog in de meerjarenbegroting opgenomen Personele taakstelling voor Boxtel vanaf 2020 financiële ruimte om tegenvallers van de GR MijnGemeenteDichtbij te kunnen opvangen. Bij het dekkingsplan 2018-2021 is de taakstelling volledig ingezet voor de jaren 2018 en 2019 en een klein stukje voor 2020.

Begrotingssaldo
In hoofdstuk 1 van deze financiële begroting is een samenvattend overzicht opgenomen van de ontwikkeling van deze begroting. In het dekkingsplan 2018-2021 zijn de incidentele begrotingstekorten van 2018 en 2019 gedekt door een beroep te doen op de algemene reserve. In 2021 is sprake van een begrotingsoverschot van € 1.307.000.