In 2014 is de huidige nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota is de beleidslijn voor de huidige bestuursperiode. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de diverse voorzieningen alsmede een overzicht van de verwoorde uitgangspunten per voorziening wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

223

240

240

240

240

240

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

6.706

5.927

6.884

6.302

7.254

6.723

Door derden beklemde middelen met een spec. Aanwendingsrichting

8.746

8.497

8.211

7.976

7.761

7.623

Totaal voorzieningen

15.675

14.664

15.335

14.518

15.255

14.587


Het bruto totaal van de voorzieningen bedraagt per 1 januari 2018 € 26,1 miljoen. Een deel hiervan (€ 11,4 miljoen) wordt in mindering gebracht op de activa, nl de voorzieningen voor afdekking van verliezen grondexploitaties (€ 10,9 miljoen) en dubieuze openstaande vorderingen (€ 0,5 miljoen). Per saldo resteert een bedrag van € 14,7 miljoen aan feitelijke beschikbare voorzieningen opgenomen aan de passivakant van de balans. Zie ook hoofdstuk 9 van dit onderdeel Financiële Begroting.