Bij de vaststelling van het dekkingsplan op 11 juli 2017, heeft de raad ingestemd met het opnemen van onderstaande posten nieuw beleid.

Beleidsproduct

Bedragen x 1.000

2018

2019

2020

2021

Programma 1 Duurzaamheid

63

Kapitaallasten rioolwerkzaamheden Markt (investering. 100)

-2

-7

-7

-7

63

Dekking uit rioolheffing

2

7

7

7

65

Plannen nieuwe nota duurzaamheid

-170

-162

-160

-160

65

Eenmalige uitgaven nieuwe nota duurzaamheid

-232

-76

-8

65

Dekking uit reserve duurzaamheid

140

Programma 2 Economische stimulering

32

Parkeervisie en reguleringsmaatregelen

-26

-27

-32

-32

72

Eenmalig budget inhuur derden voor ruimtelijke plannen

-181

72

Bijdrage aan MGD, 3,5 fte voor ruimtelijke plannen Boxtel

-280

-284

-288

-293

72

Onderzoek Binnendommeltjes

-30

Programma 3 Prima woonomgeving

26

Werkbudget voor activiteiten monumenten en erfgoed

-10

-10

-10

-10

40

Opstellen bomenbeleidsplan

-20

40

Dekking uit reserve Groenbeheer

20

51

Opknappen trottoirs e.a. gemeentebreed

-250

-250

53

Onderzoek flankerende maatregelen PHS

-100

53

Onderzoek vervolgvragen herinrichting Centrum

-100

53

Aanpak Stationsstraat

Pm

53

Kapitaallasten herinrichting Rechterstraat (investering. 300)

-5

-20

-20

Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

3

Project sociaal domein, transitie naar transformatie

-300

-150

3

Dekking uit reserve sociaal domein

300

150

3

Bijdrage aan MGD, extra formatie sociaal domein

-200

-200

-200

-200

3

Dekking uit decentralisatiebudgetten

200

200

200

200

7

Plan van aanpak transformatie jeugdhulp (regio-inkoop)

-640

7

Dekking uit reserve sociaal domein

640

13

Voorstellen voor bestrijding armoede onder kinderen

-129

-129

-129

-129

13

Dekking uit decentralisatie-uitkering Gemeentefonds (zie ho2)

129

129

129

129

Programma 5 Modern meewerkend bestuur

44

Kapitaallst. asfaltering wandelpaden begraafplaats (investering 20)

-2

-2

-2

-2

44

Dekking uit grafrechten

2

2

2

2

Totaal

-1.239

-814

-518

-515

Toelichting:

Programma 1
Product 63 Riolering
Kapitaallasten rioolwerkzaamheden Markt
Dekking uit rioolheffing
Met de komende herinrichting van de Markt is ook een investeringskrediet benodigd voor rioolwerkzaamheden Markt. Het gaat om een bedrag van € 100.000 in 2018.
De kapitaallasten van deze investering kunnen gedekt worden uit de rioolheffing

Product 65 Duurzaamheid
Plannen nieuwe nota duurzaamheid
Eenmalige uitgaven nieuwe nota duurzaamheid
Dekking uit reserve duurzaamheid
Vanuit de nieuwe duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op verschillende acties en projecten ter bevordering van klimaatadaptatie, biodiversiteit en de energietransitie. Enerzijds zetten we in op een aantal revolverende fondsen zodat voor inwoners en ondernemers de investeringen op het gebied van duurzaamheid laagdrempeliger worden. Anderzijds zetten we in op extra capaciteit en concrete projecten om vergroening te realiseren, energieprojecten van de grond te krijgen en voorbeeldprojecten die als vliegwiel moeten gaan dienen om mensen te inspireren en enthousiasmeren voor duurzaamheid. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is 23 mei 2017 beeldvormend in de raad besproken.
Voor een bedrag van € 140.000 worden eenmalige projecten van de nieuwe nota duurzaamheid in 2018 gedekt uit de reserve Duurzame ontwikkeling.

Programma 2
Product 32 Parkeren
Parkeervisie en reguleringsmaatregelen
Met het rapport Parkeervisie en reguleringsmaatregelen Boxtel 2017, door de raad vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2017, is een alternatief plan geformuleerd voor parkeren in Boxtel (Centrum en Breukelen- Zuid). De plannen zoals die in 2015 vastgesteld waren (maar nog niet ingevoerd waren) worden hiermee ongedaan gemaakt. De kernpunten van het nieuw maatregelenpakket zijn:

  • Regulering met parkeerschijfzones (blauwe zones) en ontheffingen in plaats van vergunninghoudersparkeren ten westen van de Dommel.
  • De omvang van het reguleringsgebied is tot het minimum teruggebracht. Op een aantal plaatsen verandert of verdwijnt de parkeerregulering.
  • Eenduidigheid en leesbaarheid van het parkeerbeleid. Gekozen is voor uniforme reguleringsmaatregelen. In de schil aangrenzend aan de nieuwe parkeerschijfzones en het betaald parkeren blijft parkeren vrij.

Het nieuwe maatregelenpakket kost per saldo jaarlijks ongeveer € 30.000 extra.

Product 72 Ruimtelijke ontwikkelingen
Eenmalig budget inhuur derden voor ruimtelijke plannen Boxtel
Bijdrage aan MGD, 3,5 fte voor ruimtelijke plannen Boxtel
In de Kadernota is hierover opgenomen:’ De projecten van woningbouwontwikkeling worden geïntensiveerd om te kunnen voldoen aan de grote druk op de woningbouwtaakstelling; daaronder valt de ontwikkeling van een aantal grootschalige woonlocaties. Veel van de zachte capaciteit moet hard(er) gemaakt worden en de realisatie moet worden vlot getrokken. De ontwikkeling van Selissen, Heerenbeekloop en Hamsestraat-Roderweg moet in 2018 vorm krijgen in concrete plannen c.q. starten van de uitvoering’.
Besloten is om:

  1. een eenmalig budget van € 181.200 beschikbaar te stellen in 2018 voor inhuur derden ten behoeve van de realisering van de Boxtelse woningbouwopgave.
  2. via een bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de structurele capaciteit van team Ruimtelijke Ontwikkeling uit te breiden met 2 fte voor het stedelijk gebied en 1,5 fte voor het buitengebied Boxtel. Met de aanpak wordt onderzocht of de mogelijkheden Ruimte voor Ruimte bij de Provincie kunnen worden aangeboord.

Onderzoek Binnendommeltjes
Tegelijk met de daarop van toepassing zijnde centrumprojecten kunnen de Binnendommeltjes worden geconcretiseerd, waarbij klimaatadaptatie, versterking toerisme/recreatie en vitaliteit van het centrum leidend zijn. In 2018 wordt een budget van € 30.000 voor onderzoek naar Binnendommeltjes begroot.

Programma 3
Product 26 Monumentenzorg en oudheidkunde
Werkbudget voor activiteiten rondom monumenten en erfgoed
Een beperkt werkbudget is wenselijk voor het organiseren van activiteiten in Boxtel en voor het vergroten van de bewustwording. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van een bijdrage voor de invulling van open dagen zoals Monumentendag en Nationale archeologiedag.

Product 40 Groenbeheer
Opstellen bomenbeleidsplan
Dekking uit reserve Groenbeheer
De opstelling van een bomenbeleidsplan 2018-2022 zal geschieden in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel. Bovendien zal het richtinggevend zijn voor het opknappen van trottoirs e.a. gemeentebreed. Nadat in 2017 € 20.000 is begroot voor de eerste opstelling van het bomenbeleidsplan, wordt in 2018 nogmaals € 20.000 begroot voor de finale opstelling. Dekking vindt plaats uit de reserve Groenbeheer

Product 51 Beheer openbare ruimte
Opknappen trottoirs e.a. gemeentebreed
Bij de behandeling van de Kadernota bleek deze wens in de raad breed gedragen te worden. Het ingediende burgerinitiatief en het grote draagvlak is de basis voor het opstellen van een overall visie hiervoor. Structureel succes van het opknappen van de trottoirs wordt bereikt door de werkzaamheden uit te voeren in combinatie met maatregelen waartoe besloten wordt in het nieuw vast te stellen bomenbeleidsplan. Uitgangspunt is dat de vergroening in de wijk niet mag verminderen. Vooruitlopend op de overallvisie en het bomenbeleidsplan wordt in de begroting 2018 en 2019 een bedrag opgenomen van 2 x € 250.000.

Product 53 Verkeersmaatregelen
Onderzoek flankerende maatregelen PHS
In de Kadernota is hiervoor het volgende opgenomen: ‘Na uitvoering van PHS/TALK zal de status van enkele wegen veranderen naar woonstraten. Verder zijn er enkele locaties waar de achteruitgang van de omgeving dient te worden aangepakt om de leefbaarheid te behouden. De uitvoering van de PHS/TALK zal in de komende jaren goed merkbaar zijn in de gemeente. Aansluitend op dit omvangrijke project zullen nog op meerdere plaatsen flankerende maatregelen moeten worden genomen (zoals Industrieweg en Schouwrooij). De te maken keuzes voor verkeerstechnische oplossingen die moeten leiden tot een goede verkeersverdeling en -doorstroming verdient een diepgaand onderzoek in 2018’.
Voor dit onderzoek wordt € 100.000 begroot in 2018.

Onderzoek vervolgvragen herinrichting Centrum
In de Kadernota is hiervoor het volgende opgenomen: ‘De komende herinrichting van het Centrum leidt tot vervolgvragen voor aanpassingen van enkele specifiek benoemde locaties, zoals de Rechterstraat, Mgr. Bekkersstraat, deel Clarissenstraat en Koppel. Gelet op de naderende herinrichting van de Markt en de omvorming van de binnentuin van het gemeentehuis tot parkeergelegenheid, geven wij hierbij prioriteit aan de Rechterstraat. Om te bepalen in hoeverre op andere plaatsen een aanpassing zal moeten plaatsvinden van de herinrichting willen we hiervoor een onderzoeksbudget in de komende begroting opnemen’.
De herinrichting van de Rechterstraat zal waarschijnlijk geschieden in 3 delen. Met het eerste deel van deze investering ad € 300.000 wordt in dit dekkingsplan voorzien (opgenomen in de tabel onder Kapitaallasten herinrichting Rechterstraat investering van € 300.000).
Voor het onderzoek naar de vervolgvragen herinrichting Centrum wordt € 100.000 begroot in 2018.
Aanpak Stationsstraat
Verbetering van het beeld van de aanloopstraten willen we realiseren door concrete plannen/verbeteracties in uitvoering te brengen. In het bijzonder geldt dit voor de Stationsstraat, de toegangspoort richting centrum. Plannen hiervoor zullen worden opgesteld samen met winkeliers, bewoners en pandeigenaren. Bekeken zal worden in hoeverre een meer flexibele opstelling van de gemeente met betrekking tot gebruik en bestemming wonen-winkelen hierin een bijdrage kan leveren.
Kapitaallasten herinrichting Rechterstraat, 1e deel
Het eerste deel van de nieuwe investering Herinrichting Rechterstraat ad € 300.000 in 2019 betreft vooral de aanpak ter plekke van de in- en uitritten naar het nieuwe parkeerterrein binnentuin gemeentehuis.

Programma 4
Product 03 Maatschappelijk werk
Project sociaal domein, van transitie naar transformatie van 3D’s
Dekking uit reserve sociaal domein
Nu twee jaar ervaring is opgedaan met de decentralisaties in het sociale domein is het tijd om verder
te gaan investeren in de borging van kwaliteit, innovatie en transformatie (van 2de naar 1ste en naar 0de lijn). In een 2-jarig transformatieproject dat van toepassing zal zijn voor de 3 gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren willen we hieraan inhoud gaan geven. Het project verlegt de focus van regionaal naar lokaal.
Er wordt in opdracht van de raad met stakeholders gewerkt aan een samenhangend programma Wonen, welzijn, zorg en buitenruimte. Onderdeel van dit transformatieproject is ook een nieuw jeugdbeleid waarbij het schot tussen 18- en 18+ wordt weggehaald. Het nieuwe beleid is gericht op de periode van wieg tot werk. Door dit ook toe te passen op (jeugdige) statushouders worden meer garanties verkregen voor een voorspoedige integratie in onze samenleving. Daarbij worden ketenpartners zo veel als mogelijk betrokken.
Bij de uitvoering van het armoedebeleid zullen we verschillende maatregelen m.b.t. kinderen samenvoegen tot een zogenaamd kindpakket met één loket.
Het lokale transformatieproject 3D is complementair aan de transformatie die regionaal wordt ingezet in de jeugdhulp (zie product 07Jeugdzorg), in het beschermd wonen en de sociale werkvoorziening/WSD.
De kosten van het totale project worden geschat op € 1,5 miljoen. Een bedrag van € 600.000 ofwel 40% hiervan komt ten laste van de gemeente Boxtel en wordt uitgesmeerd over 2017-2019.
Dekking vindt plaats door onttrekkingen uit de reserve Sociaal domein (waarvan de omvang bij de jaarrekening 2016 met € 1,5 mln. is verhoogd).

Bijdrage aan MGD, extra formatie sociaal domein Dekking uit reserve sociaal domein
Dekking uit decentralisatiebudgetten
Destijds is gekozen voor extra formatie van ruim 16 fte voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Deze formatie blijkt na onderzoek niet toereikend om de nieuwe taken voor de drie gemeenten te kunnen uitvoeren. Door de te hoge werkdruk staat de dienstverlening aan de burger onder druk, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een structurele uitbreiding van de formatie is daarom noodzakelijk. Het rekenkameronderzoek naar de dienstverlening ondersteunt deze conclusie.
De inschatting op basis van de huidige gegevens is dat een uitbreiding van 8 à 9 fte gewenst is. Dit vergt een investering van € 500.000 per jaar, waarvan € 200.000 voor rekening van Boxtel, € 200.000 voor rekening van Sint-Michielsgestel en € 100.000 voor rekening van Haaren.
In Boxtel kan de dekking plaats vinden uit de budgetten voor jeugd, participatie en WMO.

Product 07 Jeugdzorg
Plan van aanpak transformatie jeugdhulp (regio-inkoop)
Dekking uit reserve sociaal domein
Door diverse partijen in de regio Noordoost Brabant (BJG’s, zorgaanbieders,
inkooporganisatie) is het plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017 en verder opgesteld.
Hiermee beogen we het bewerkstelligen van ‘transitie naar transformatie’. Met als doel het
doorontwikkelen van het zorglandschap waarin het perspectief van ouders en jeugdigen
leidend is, jeugdigen passende hulp ontvangen en waarbij thuis wonen het uitgangspunt is.
Er zijn vier regionale majeure transformatieopgaven opgenomen in het plan. Deze
transformatieopgaven zijn:

  • wonen doe je thuis,
  • regionale zorg waar dat kan,
  • complexe casuïstiek en
  • toegang op sterkte.

Voor de transformatieopgave ‘toegang op sterkte’ dienen gemeenten een lokaal plan op te stellen. Gemeenten worden gevraagd om in 2017 en 2018 te investeren om de meest prangende knelpunten in het zorglandschap op te lossen en om de transformatieslag ‘opbouw, ombouw en afbouw’ regionaal mogelijk te maken. Om flexibiliteit te creëren in het implementatietraject wordt een regionaal fonds ingericht waar de benodigde transformatiemiddelen aan toegevoegd zullen worden. Uitbetalingen hieruit worden pas gedaan op basis van concrete plannen.
De kosten van het project die ten laste komen van de gemeente Boxtel bedragen € 1.431.211 en worden uitgesmeerd over 2017-2019.
Financiële dekking vindt plaats uit de reserve Sociaal domein.

Product 13 Inkomensvoorziening
Voorstellen voor bestrijding armoede onder kinderen
Dekking uit decentralisatie-uitkering Gemeentefonds (zie ho2)
Onderzocht is op welke manier de via het Gemeentefonds beschikbaar gekomen middelen het beste kunnen worden ingezet. Allereerst stellen we voor om een aantal maatschappelijke organisaties, scholen en (sport)verenigingen en lokale initiatieven een financiële bijdrage te geven om laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden wanneer kinderen met problemen kampen die gerelateerd zijn aan armoede (bijvoorbeeld bij een kind dat niet mee kan op een schoolreisje of niet kan meedoen aan kindervakantieweken). Tevens willen we bestaande regelingen voor kinderen extra onder de aandacht brengen om het gebruik ervan te bevorderen. Naast de financiële bijdrage om direct hulp te bieden, willen we de maatschappelijke partners, scholen en (sport)verenigingen, maar vooral ook ouders en kinderen betrekken bij het ontwikkelen van een visie voor het nieuwe beleid. Deze integraal te ontwikkelen visie dient als basis voor de vormgeving van het nieuwe beleid, zodat dit aansluit bij de wensen en noden van mensen in armoede.

Programma 5
Product 44 Begraafplaatsen
Kapitaallasten asfaltering wandelpaden begraafplaats
Dekking uit grafrechten
De wandelpaden op de begraafplaats zijn van een slecht onderhoudsniveau. Het is noodzakelijk dat deze paden worden verhard en er zal gekozen worden voor asfaltverharding. Deze asfaltering wordt meegenomen met de jaarlijkse asfalteringen om de kosten te drukken. De kosten zullen ongeveer € 20.000 bedragen.
De kapitaallasten van deze investering kunnen gedekt worden uit de grafrechten.