De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen met een meerjarig nut moeten bruto worden geactiveerd (reserves mogen niet in mindering gebracht worden; bijdragen van derden wel).
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld. Tot en met 2016 was de regel deze investeringen bij voorkeur niet te activeren. Dat was echter wel toegestaan en de reserves of voorzieningen mochten in dat geval ook in mindering gebracht worden. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken; investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worde afgeschreven. Ook geldt voortaan voor beide investeringen de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

Begrote investeringen
In het navolgende overzicht zijn, samengevat op hoofdonderdelen, de begrote investeringen voor 2018 t/m 2021 weergegeven met daarbij de gevoteerde kredieten en de realisatie t/m 2016. In bijlage 2 van het dekkingsplan zijn alle afzonderlijke begrote investeringskredieten weergegeven voor 2017-2022.
Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd.

Overzicht investeringen

krediet

gerealiseerd

2.017

2.018

2.019

2.020

2.021

2.022

Diverse investeringen automatisering

79

29

50

Diverse investeringen rioolbeheer

14.708

7.156

1.721

2.686

1.726

1.419

Dwarsdeelschuur kinderboerderij

150

150

Nieuwbouw Michaëlschool

2.856

227

1.029

1.600

Parkeervoorzieningen

860

660

200

Sportinvesteringen

1.550

1.153

397

Veeg-, vuilniswagens en zoutstrooiers

897

12

310

185

390

Totaal economisch nut

21.100

8.577

4.267

4.536

1.911

1.809

Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting

1.700

1.700

Aanpassing kruising Roderweg

100

100

Diverse civiel-techniek

1.433

1.039

353

41

Herinrichting Rechterstraat

300

300

Herstraten Markt

1.718

517

601

600

Molenwijkseweg e.o.

1.300

300

1.000

PHS/verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

16.745

-185

2.538

4.433

3.688

3.653

2.368

250

Totaal maatschappelijk nut

23.296

1.371

3.892

7.774

3.988

3.653

2.368

250

TOTAAL

44.396

9.948

8.159

12.310

5.899

5.462

2.368

250