Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.
Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in bijlage 8 van het bijlagenboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2016 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2016;
  • Kolom 2017 tot en met 2021 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

BEGROTING BALANS 2018 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA, per 31 december

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VASTE ACTIVA

immateriële vaste activa

kosten verbonden aan geldleningen

bijdrage aan activa van derden

67

56

45

36

29

22

onderzoek ontwikkeling actief

34

205

239

264

592

512

subtotaal

101

261

284

300

621

534

materiële vaste activa

economisch nut

43.387

43.246

42.155

39.733

37.540

35.301

economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven

19.945

20.663

22.191

22.892

22.956

21.803

maatschappelijk nut in de openbare ruimte

4.069

5.717

10.244

11.180

11.784

11.929

in erfpacht uitgegeven

subtotaal

67.401

69.626

74.590

73.805

72.280

69.033

financiële activa

kapitaalverstrekking aan:

deelnemingen

138

138

138

138

138

138

gemeenschappelijke regelingen

overige verbonden partijen

leningen aan:

woningbouwcorporaties

5.764

5.470

5.165

4.849

4.520

4.178

deelnemingen

overige verbonden partijen

overige langlopende leningen

3.828

3.842

3.610

3.374

3.134

2.889

overige uitzettingen > 1 jaar

bijdrage aan activa van derden

subtotaal

9.730

9.450

8.913

8.361

7.792

7.205

VLOTTENDE ACTIVA

voorraden

grond- en hulpstoffen

niet in exploitatie genomen bouwgronden

overige grond- en hulpstoffen

bouwgronden in exploitatie

19.030

16.546

14.468

10.920

10.233

8.802

af: verliesvoorzieningen

10.690

10.904

8.563

4.113

4.195

4.279

subtotaal

8.340

5.642

5.905

6.807

6.038

4.523

uitzettingen < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

7.035

verstrekte kasgeldleningen

rek.courantverhouding met niet fin.instellingen

overige vorderingen

1.366

overige uitzettingen < 1 jaar

952

subtotaal

9.353

liquide middelen en overlopende activa

kas-, bank- en girosaldi

2.427

vooruitbetalingen

overlopende activa

1.147

subtotaal

3.574

TOTAAL

98.499

84.979

89.692

89.273

86.731

81.295

BEGROTING BALANS 2018 (bedragen x € 1.000)

PASSIVA, per 31 december

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VASTE PASSIVA

eigen vermogen / reserves

algemene reserve

6.987

7.791

8.310

9.501

10.186

10.186

bestemmingsreserves t.b.v. egalisatie

overige bestemmingsreserves

13.582

13.621

12.343

11.442

11.223

10.851

resultaat na bestemming

4.338

subtotaal

24.907

21.412

20.653

20.943

21.409

21.037

Voorzieningen

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

223

240

240

240

240

240

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

6.706

5.927

6.884

6.302

7.254

6.724

door derden beklemde middelen met een spec. aanwendingsrichting

8.746

8.497

8.211

7.976

7.761

7.623

subtotaal

15.675

14.664

15.335

14.518

15.255

14.587

vaste schulden > 1 jaar

Obligatieleningen

onderhandse leningen

pensioensfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland

banken en financiële instellingen binnenland

39.946

41.736

49.035

45.154

41.257

37.342

binnenlandse bedrijven

overige binnenlandse sectoren

buitenlandse instellingen, fondsen en banken

bedrijven en overige sectoren

door derden belegde gelden

Waarborgsommen

subtotaal

39.946

41.736

49.035

45.154

41.257

37.342

VLOTTENDE PASSIVA

vlottende schulden < 1 jaar

Kasgeldleningen

7.167

4.669

8.658

8.810

8.329

bank- en girosaldi

overige schulden

10.090

subtotaal

10.090

7.167

4.669

8.658

8.810

8.329

overlopende passiva

overlopende passiva

7.881

subtotaal

7.881

TOTAAL

98.499

84.979

89.692

89.273

86.731

81.295