De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 duurzaamheid

6.771

7.666

-895

programma 2 economische stimulering

9.075

11.314

-2.239

programma 3 prima woonomgeving

471

12.768

-12.297

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

7.612

43.571

-35.959

programma 5 modern meewerkend bestuur

3.413

7.940

-4.527

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

- 0.5 Treasury

2.038

103

1.935

- 0.61 OZB woningen

4.097

460

3.637

- 0.62 OZB niet-woningen

2.571

0

2.571

- 0.64 Belastingen overig

61

5

56

- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

48.490

0

48.490

Overhead (taakveld 0.4)

1

1.531

-1.530

Heffing Vpb (taakveld 0.9 vennootschapsbelasting)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8 overige baten en lasten)

0

0

0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

84.600

85.358

-758

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Programma 1 duurzaamheid

176

0

176

programma 2 economische stimulering

235

0

235

programma 3 prima woonomgeving

272

0

272

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

1.317

29

1.288

programma 5 modern meewerkend bestuur

1.216

2.429

-1.213

RESULTAAT

87.816

87.816

0

incidentele baten en lasten

3.097

4.313

-1.216

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

84.719

83.503

1.216

In het dekkingsplan 2018-2021 zoals dat op 11 juli 2017 door de raad is vastgesteld, is na de inzet van de stelpost om tegenvallers van de GR MijnGemeenteDichtbij op te vangen een begrotingstekort gepresenteerd van € 1.095.000, dat gedekt wordt uit de Algemene reserve.
Ook bij een geraamd resultaat van -€ 1.095.000 wordt dit meer dan volledig gecompenseerd door de positieve correctie van het saldo van de incidentele baten en lasten.
Er is dus sprake van een structureel sluitende begroting voor het jaar 2018.