Inzicht baten Begroting 2018
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2018. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2018 bedragen € 87.816 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  1. Als baten per programma
  2. Als baten per inkomstenbron,
  1. Baten per programma

De voor het jaar 2018 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven.

Programma 1 duurzaamheid

6.947

programma 2 economische stimulering

9.310

programma 3 prima woonomgeving

952

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

8.929

programma 5 modern meewerkend bestuur

61.678

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

87.816

  1. Baten als inkomstenbron

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

in %

uitkering gemeentefonds

48.490

55,22%

belastingen en heffingen

14.506

16,52%

Rijksbijdragen

5.992

6,82%

Grondverkopen

4.087

4,65%

Resultaatbestemming

3.216

3,66%

vrijval voorziening

3.053

3,48%

bijdragen derden

2.145

2,44%

rente en dividend

2.114

2,41%

huren en pachten

1.905

2,17%

Administratief

1.870

2,13%

inkomens- en vermogensoverdrachten

438

0,50%

Totaal

87.816

100,00%


Samenvattend kan worden gesteld dat bijna 80% van de gemeentelijke baten bestaan uit gemeentefonds, belastingen en heffingen en rijksbijdragen. Voorts wordt ruim € 3 miljoen vanuit de reservepositie ingezet als dekkingsmiddel.
Inzicht lasten Begroting 2018
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2018. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2018 bedragen € 87,816 miljoen. Deze lasten worden navolgend als volgt gepresenteerd:

  1. Als lasten per programma
  2. Als lasten per uitgavensoort.
  1. Lasten per programma

De voor het jaar 2018 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergeven.

Programma 1 duurzaamheid

7.666

programma 2 economische stimulering

11.314

programma 3 prima woonomgeving

12.977

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

43.600

programma 5 modern meewerkend bestuur

12.259

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

87.816

  1. Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in de diverse exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

in %

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

18.260

20,80%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

10.743

12,23%

overige goederen en diensten

10.255

11,68%

Jeugd

7.938

9,04%

Participatie

7.758

8,83%

subsidies en bijdragen

6.288

7,16%

Wmo

6.097

6,94%

Kapitaallasten

4.055

4,62%

Administratief

3.937

4,48%

Rente

3.291

3,75%

Resultaatbestemming

2.458

2,80%

Grondexploitatie

2.226

2,53%

storting onderhoudsvoorzieningen

1.888

2,15%

Loonkosten

1.240

1,41%

storting verplichtingenvoorzieningen

502

0,57%

Energiekosten

381

0,43%

bijdragen andere overheden

215

0,25%

inhuur personeel

165

0,19%

Rijksbijdragen

119

0,14%

Totaal

87.816

100,00%


Samenvattend zien we dat 1/3 deel van de lasten bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen betreft. Met een aandeel van ruim 20% is de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost.