Programma

Verantwoordelijke bestuurders: Maruška Lestrade-Brouwer, Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
Algemeen maatschappelijk werk en School maatschappelijk werk.
Met de transformatie in het Sociaal Domein is ingezet op een vorm van maatschappelijk werk Nieuwe Stijl.
De hulpverlening is niet alleen gericht op het individu maar tevens op het versterken van het cliëntsysteem. Er wordt ‘outreachend’ gewerkt en problematiek wordt integraal benaderd in samenwerking met netwerkpartners. De druk op deze voorziening neemt toe als gevolg van de decentralisaties en de verschuiving van de gespecialiseerde tweedelijns- naar eerstelijnszorg.
Vrijwilligersbeleid
In 2017 is een start gemaakt met de actualisatie van het vrijwilligersbeleid. Om dit zoveel mogelijk vanuit integraliteit aan te vliegen, is in een aantal sessies met de verschillende teams binnen het sociaal domein geïnventariseerd welke ontwikkel- en verbeterpunten er liggen. Eveneens is een uitvoerig traject in gang gezet met een klankbordgroep vrijwilligers waarbij tijdens verschillende sessies ontwikkel- en verbeterpunten en behoeften worden geïnventariseerd. Deze inventarisatie gaat leiden tot een nieuwe beleidsnotitie vrijwilligers en een concrete uitvoeringsagenda. De presentatie van de beleidsnotitie inclusief uitvoeringsagenda is voorzien voor begin 2018.     
Leeftijdsfasebewust beleid
Hoewel deze term algemeen gangbaar is, spreken we in onze gemeente liever over levensfasebewust beleid. Immers we proberen binnen het sociaal domein niet specifiek doelgroepenbeleid te voeren maar er te zijn voor alle leeftijdsgroepen die ondersteuning nodig hebben. Dat daarbij vaak ouderen tot de kwetsbaren behoren, mag duidelijk zijn.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 0 0,0 %