Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente
Inkoop specialistische jeugdhulp
In juni 2017 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017 en verder regio Noordoost Brabant vastgesteld. Hiermee beogen we het bewerkstelligen van ‘transitie naar transformatie’. Met als doel het doorontwikkelen van het zorglandschap waarin het perspectief van ouders en jeugdigen leidend is, jeugdigen passende hulp ontvangen en waarbij thuis wonen het uitgangspunt is. Er zijn vier transformatieopgaven opgenomen in het plan: wonen doe je thuis, regionale zorg waar dat kan, complexe casuïstiek en toegang op sterkte. In het najaar van 2017 wordt het implementatieplan, de verdere uitwerkingen van de vier genoemde thema’s, voorgelegd aan de colleges in Noordoost Brabant.
In de Jeugdwet is één van de uitgangspunten om de zorg dichtbij huis en op maat te organiseren. Voor de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2020 en verder willen we een deel van de specialistische jeugdhulp lokaal/subregionaal kunnen inkopen. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden of er verbinding gerealiseerd kan worden met de inkoop van specialistische hulp Wmo.
Kwaliteitskader jeugd
In de regio Noord Oost Brabant (NOB) is afgesproken dat de 16 gemeenten een lokaal plan opstellen om de toegang te versterken. Voor Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel is hiervoor de notitie Kwaliteitskader 2017-2018 opgesteld.
Deze notitie gaat o.a. over registratie en verantwoorde werktoedeling, transformatie / preventie, basishulp versterken, toegang versterken en overige aandachtspunten.
Jongerenwerk
Er komt een accentverschuiving in het Jongerenwerk naar meer preventie, ambulant (straat)werk, sport en beweging, integraal werken en een beter bereik van de doelgroep allochtone jongeren. Het Jongerencentrum B-Town krijgt een uitgebreider activiteitenprogramma dat op een interactieve wijze samen met jongeren uit de doelgroepen zal worden vormgegeven. Met de vorming van een Jongerenacademie op de locatie van het Jongerencentrum krijgt ook de pijler Talentontwikkeling een nieuwe impuls.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 9.300 21,3 %
Baten € 23 0,3 %