Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Mark Buijs

Hier staat onze gemeente
Iedere bewoner heeft recht op een veilige en prettige leefomgeving. Vanuit openbare orde en veiligheid richt de gemeente actief de blik naar buiten om de (ervaren) veiligheid in beeld te krijgen en samen met interne en externe partners aan te pakken als de situatie hier om vraagt. Problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid staan zelden op zichzelf: vaak is er sprake van complexere problematiek waarbij ook sociale vraagstukken aan de orde zijn. Sociale problematiek is vaak een indicator voor problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Met de implementatie van het AVE-model, investeert cluster openbare orde en veiligheid actief in het aan de voorkant komen van problemen op het gebied van zorg en veiligheid in nadrukkelijke samenwerking met het sociaal domein. Hierbij is het van belang dat partijen in positie gebracht worden en in gezamenlijkheid komen tot 1 persoon (of gezin), 1 plan. Cluster openbare orde en veiligheid neemt hier vooral een regierol in. Daarnaast zijn er ook de wettelijke taken die belegd zijn in de portefeuille van de burgemeester: de dagelijkse aansturing van de politie en het inzetten van bestuursrechtelijke instrumenten om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.086 21,2 %
Baten € 13 0,0 %