Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Onder dit beleidsproduct vallen de Treasury, Algemene belastingheffingen (Onroerende zaakbelastingen, Reclamebelasting en Toeristenbelasting) en de kosten voor de organisatie van de belastinguitvoering.
Hier staat onze gemeente
We werken aan het behouden en versterken van een financieel gezonde positie.
Krachtens de BBV-regels wordt via een vijftal kengetallen die zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing inzicht gegeven in de (ontwikkeling) van de financiële positie. Als we de uitkomsten van deze kengetallen bij de jaarrekening 2016 vergelijken met die bij de jaarrekening 2015 zien we op alle fronten een verbetering.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € -9 -0,1 %
Baten € 8.585 14,2 %